New Ribbon
Example Frame
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. 2563 พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บวชป่า) ประจำปี 2561 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้อายุ ตำบลขุนยวม โครงการ อบต.ขุนยวม เคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 วัน พุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม โครงการ การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ตำบลขุนยวม ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบต.ขุนยวม โครงการอบรมผู้สูงอายุ ใสใจสุขภาพและร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม ดูทั้งหมด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ของหมู่บ้านขุนยวม หมู่ที่ 2 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ของหมู่บ้านขุนยวม หมู่ที่ 1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศองค์การบริอหารส่วนตำบลขุนยวม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ของหมู่บ้านแม่สุริน หมู่ที่ 3 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม เรื่อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ) ครั้งที่ 2/2563 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดลงพื้นที่โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลขุนยวม ประจำปี 2563 การขอใบอนุญาตเก็บของป่าที่มิใช่ของป่าหวงห้าม (หัวบุก)ตามกฏหมายว่าด้วยป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ออกฉีดวัดซีนให้สุนัขและแมว ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแมฮ่องสอน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3 ) ประจำปี 2563 โครงการอบรมทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด 19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ดูทั้งหมด
กระดานข่าว

นายสุขชีวี ชมงานดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม

นางนิ่มนวล ไชยองค์การณ์

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 5,653

ผู้เข้าชมปีนี้ : 0

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0

ผู้เข้าชมวันนี้ : 0